Adatvédelem

Modern, környezetbarát és vitathatatlanul élenjáró megoldások.Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot és felhasználási feltételeket, melyben a kroj.hu tájékoztatja a honlapjára látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a honlap.
 

 •  
  1. Az adatkezelő megnevezése, azonosítása

  Az adatkezelő neve: Kroj Kft.
  Az adatkezelő székhelye: H-8000 Székesfehérvár, Berényi út 89.

 •  
  2. Az adatkezelés általános szabályai, Infotv.
 •  
  3. Az érintettek tájékoztatása és jogainak érvényesítése

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését írásban, a mail(kukac)kroj.hu e-mail címen.

  3.1. A tájékoztatáshoz való jog
  Az érintett kérelmére Kroj Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Kroj Kft. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a benyújtástól számított legkésőbb 15, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján meg nem tagadható.

  A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Kroj Kft. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel. Kroj Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, szintén írásban kerül sor.

  A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő, amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak helyesbíti, és az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

  3.2. A tiltakozás joga
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő(k)re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő(k), adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; - továbbá a törvényben meghatározott egyéb eset(ek)ben.

  Kroj Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Amennyiben a tiltakozás megalapozott, Kroj Kft. az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidő betartását Kroj Kft. elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a benyújtott tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

  3.3. Személyes adatok zárolása Kroj Kft. zárolja a személyes adatot, adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését korábban kizárta.

  3.4. Személyes adatok törlése Kroj Kft. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett a fentiek szerint kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll Kroj Kft. rendelkezésére.

  Kroj Kft. a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot, adatokat adatkezelés céljára továbbította. Kroj Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyaránt megtéríti.

  Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Kroj Kft. törekszik az üzemeltetés technikai paramétereit mindig gondosan ellenőrizni, ennek ellenére a adódhatnak a kommunikáció során technikai hibák (pl. elveszett üzenet). Az ilyen okból előforduló hibák esetén Kroj Kft. nem vállal felelősséget, az ezekből eredő minden felelősségét kizárja. Ugyanekkor Kroj Kft. kéri az esetlegesen előforduló ilyen hibákat, szolgáltatási hiányosságokat haladéktalanul jelezni a mail(kukac)kroj.hu e-mail címen vagy a +36/30-901-50-54-es telefonszámon!

  Kroj Kft. vállalja, hogy minden esetben intézkedik a tudomására jutott hibák lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról és kötelességének teljesítéséről. Az érintett a Kroj Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
  A hatóság teljes neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  A hatóság székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  A hatóság weblapja: www.naih.hu

 •  
  4. A kroj.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelések

  Az adatkezelés helye a Kroj Kft. székhelye: H-8000 Székesfehérvár, Berényi út 89.

  4.1. A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel
  Kroj Kft. kroj.hu honlapján, az oldal látogatottsági adatait elemző szoftver fut. Ez a szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Kroj Kft. látogatóiról az alábbi, automatikusan keletkező információkat, ún. cookie-kat kapja: a látogató internetprotokollcíme (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai és a használt böngészőprogram megnevezése.

  Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlat alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, így Kroj Kft. minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adato(ka)t jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel kezel. Kroj Kft. a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről, az ezen felül felmerülő kérdésekre az érintett kifejezett kérésére készséggel válaszol.

  Kroj Kft. honlapján lehetősége van a látogatónak a Kroj Kft.-vel történő kapcsolatfelvételre is. E-mail küldésével vagy a weboldalon található ún. kapcsolati űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatait és üzenetet hagyhat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Kroj Kft. adatkezelési szabályait. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, különben a honlapon keresztül nem tudja megküldeni az üzenetét.

  Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

  Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Kroj Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése és elősegítése. A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a látogató által megadott név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel tárgya, és az üzenet szövege.

  Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év, a kapcsolatfelvételi cél megvalósulásáig.

  Az adattárolás módja: elektronikus

  A belső adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei:
  Kroj Kft. +36/30-901-50-54, mail(kukac)kroj.hu

 •  
  5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések köre

  A fent nevezett kérdésekben az Infotv. szabályai és a Kroj Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatai az irányadók.